کاش انگشتانت گِره میخورد
به "دستانم"
دلت پُر میشد از عشق "من"
آن گاه
دنیا خلاصه میشد
در آغوشِ "مردانه ات"