🌻🍃چه زیبا گفت سهراب
باید امروز حواسم باشد
اگر قاصدکی را دیدم❄️

آرزوهایم را بدهم
تا به خدا برساند🌸🍃

روزتون زیبا و شاد
و پراز آرزوهای قشنگ😘

🌸🍃به چهارشنبه خوش اومدين🌸🍃