بیماری به نام mephobia وجود دارد ؛
در این بیماری شخص میترسد آنقدر زیبا باشد که تمام مردم از دیدنش تاب نیاورند و بمیرند !

این ترس لعنتی تمام وجودمو گرفته emoji