رقص ڪن در عشق جانم،
اي حریف مهربان
مُطربا دف را بڪوب و
نیست بختت غیر از این