الان وقتشه بچه هاي دماوند و فيروزكوه انتقام تعطيليارو از بقيه شهرا بگيرن