دارم به بابام جست وجو تو گوگل رو یاد میدم بعدِ یک ساعت میگه نوشتم حالا بزنم رو کفگیره ؟
میگم روی چی ....؟؟

تازه فهمیدم منظورش 🔍جست و جو بوده ://