بودن تو در آشیانِ کوچک قلبم،
حکم بالی برای پرواز
در آسمان خوشبختیست