دستی که نان قسمت می‌کند ،
دستی که پُر کند سبوی آب را
دستی که زخم ها را شفا می‌دهد ،
دستی که بگیرد و ایمنی بخشد ،
دستیِ لبریزِ نوازش
دستهایت لازمه ی زندگی‌اند...