عمری از جان بپرستم
شب بیماری را

گر تو یک شب به
پرستاری بیمار آئی...