من یه شب بازداشتگاه خوابیدم خیلی انسان های مهربانی اونجا بودن

حتی یه آقای هیکلی و سیبیلو بغلم کرده بود و بوسم میکرد و میگفت این قناری خودمه emoji)