انقدر امتحانات فشار آورده که پاشدم نماز مغرب و عشا خوندم

بعد نماز فرشته سمت چپ زد رو شونم گفت نماز بخونی یا نخونی فرقی نداره، مت ترمودینامیک بلد نیستیم 😂