از اونجا که خونواده ما پرجمعیت بود، من بچگیام اتاق مستقل نداشتم. واسه همین هر وقت قهر میکردم، میرفتم توی دستشویی و درو قفل میکردم

و مجددا از اونجا که خونواده ما پرجمعیت بود، خیلی زود از دلم در میاوردن 😂😂