پیری بهترین دوره زندگیِ انسانه!
تصور کن 75 سالگی نشستی تو هال، توپ بچه 2 ساله می‌خوره بهت، عصبانی داد می‌زنی اکبر بیا این تخمِ حرومت رو جمع کن.

هیچکی هم جرات نداره بهت حرفی بزنه emoji