‏بچه که بودیم قبل از هر مهمونی رفتن مادرا برامون نیم ساعت کلاس توجیهی با محوریت آداب معاشرت میذاشتن

آخرشم وسط مهمونی تا موز میدیدیم عنان از کف مون میرفت و عهدی که بسته بودیم رو زیر پا میذاشتیم 😂