دیشب به خدا گفتم؛
بگیر از من هر انچه تو را از من میگیرد.

گفت گوشیتو بده من، منم سریع رفتم زیر پتو خرپف کردم

گفت دیگه زر نزنیا گفتم چشم😐😂