دنیا نه خوشبخت است
و نه بدبخت.
دنیا
همان چیزی است
که ما می بینیم...
دنیا، بینش ماست.
دنیا در نگاه ما آفریده میشود...