‏تو دبیرستان ی معلم داشتیم چشماش چپ بود، به بغل دستیم نگاه میکرد باهاش جر و بحث میکرد یهو میزد زیر گوش من😐