از نظر گشته نهان
ای همه را جان و جهان
بار دگر رقص کنان
بی‌دل و دستار بیا...