🌸🍃زندگی
خانه ایست با هزاران پنجره

دلت را به‌سوی هر کدام بگشایی
زندگی سهم تو را از همان‌جا می‌دهد👌

🌹🍃امروز
پنجره ی عشق را بگشاييد❤️
که وجودتان را از آن سرشار کنید.