‏صبح مامانم به بابام گفت "من رو می‌بری بهشت زهرا؟" بابام گفت "نه، حوصله ندارم.

ناهار از قیمه به سوپ تغییر کرد 😂