‏واسه دختر عمه ام خواستگار اومده
طرف دکتر دامپزشکه
شوهر عمه ام زنگ زده به بابام که قمپز در کنه

بابامم بهش گفت : مبارک باشه، خوبیش اینه دیگه نمیخواد دکتر بری 😂