جمعه روزی ست که آدم ز خودش می پرسد ؛
چند چند است میانِ دل و دنیای خودش ؟
تا کجا آمده ، اصلا به کجا خواهد رفت ؟!
هدفش چیست از این کوچ به فردای خودش ؟