دیروز نیمه ی گمشدم رو پیدا کردم منتها شوهرش اومد به دو نیمه ی مساوی تقسیمم کرد از این به بعد باید دنبال 3/4 گمشدم بگردم