‏ميگم شام چى داريم مامانم ميگه مرغ، بعد تخم‌مرغ میذاره جلومون!
میگم این که تخم‌مرغه؟!!!
میگه اگه بهش فرصت میدادن میتونست مرغ بشه بخور زر نزن
emoji