از تماشای تو چون خلق نیارند ایمان؟
کافرست آن که تورا بیند و بی‌دین نشود