نمی شود که بر این لحظه نام بوسه گذاشت
نزول آیه ی لب های توست بر دهنم..