احتیاط باید کرد ...

همه چیز کهنه میشود و اگر
کمی کوتاهی کنیم
عشق نیز ...

بهانه ها جای حس عاشقانه را
خوب میگیرند