میخواهم دوستت نداشته باشم
اما نمیتوانم...
و این تنها جاییست که؛
خواستن...
توانستن نیست!!!