به هوش بودم
از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم
نه صبر ماند و نه هوشم