تو را هوای به آغوش
من رسیدن نیست
وگرنه فاصله ما؛
هنوز یک قدم است...