‏تا تصمیم می‌گیری ترک کنی از دوست و رفیق و بابات تا راننده تاکسی و کفترا و گربه‌های محله هم بهت سیگار تعارف می‌کنن.