برف نگران ام نمی کند
حصار يخ رنج ام نميدهد
زيرا پايداری می کنم
گاهی با شعر
و گاهی هم با عشق
که برای گرم شدن
وسيله ای ديگری نيست
جز آنکه دوستت بدارم