تنهاییم از تو پر است و
خودت نمی دانی
خالی از من
کجاها سیر میکنی ؟!
بگو که من مرغی مهاجرم
شاید پریدم و
نشستم روی شانه ات