زٌل میزنم به عکس خودم، فکر می کنم
چشمم چقدر بی تو غمش فرق می کند...