🌹🍃گاهى اوقات باید
بی دلیل شاد باشید.

گاهی باید در هجوم مشڪلات
آرام ترین فرد زمین باشید☺️

همیشه بايد اميد داشته باشيد
چون سختی ها بخشی گذرا از زندگی هستند👌

🌷روزتون پر از امید و در پناه خدا🌷