کاش تعجیلی شود
روزی خدا قسمت کند...
یک ملاقات خصوصی
دست من با موی تو