رفتم بالا پشت بوم داد زدم الله اکبر یهو بابام از بالکن داد زد کمتر بکش بیشرف الله تو کمرت بزنه

بابا من دارم پیروزی انقلاب رو جشن میگیرم چیو کمتر بکشم 😂