دوستَت دارم هایتان را؛

به یکدیگر بگویید،
شاید لابلای شلوغی دنیا،
به همان پاکی که میگویید
به او نرسد،
اما به هرحال
بهتر از نگفتن است...!