عشق ...
یک حال خوب است
برای تاب زخم های وامانده.............................