‏داشتم با یه پسری صحبت میکردم
میگفت من خیلی دیر شروع کردم به رل زدن و رابطه
گفتم:جدا؟ از چند سالگی شروع کردی؟
گفت:از سیزده سالگی شروع کردم
اولین دوست دخترمم یازده سالش بود
اصلا دیر شروع کردنش منو کشت😐😂