از خط و خال و
بناگوش و لب و چشم و رُخَت
هرکه یک بوسه
طمع داشت غلط شَش می‌کرد