دوستم میگفت با شوهرم دعوام شد اومدم برم تو اتاق لباسمو بردارم از خونه بزنم بیرون به زور منو گرفته بود نرم انقد بهم فشار آورد گوزیدم بعد انقد خندیدیم آشتی کردیم

این داستان :گوز وصال بخش😂