و چه احساس
نجیبی ست
که با دیدن
طلب عشق
زِ بیگانه ندارم هرگز