‏اولین بار که مشروب خوردم صبحش امتحان داشتم
دو سه تا پیک خوردیم
گفتم احمد من فردا امتحان دارم تاثیری تو حافظه نداره که ؟
گفت نه داداش ولی من ممدم احمد ترم پیش درسش تموم شد