من از خود نیمه ای را دیده بودم عاشق ،اما تو
مرا با نیمه ی دیوانه ی من آشنا کردی