🌺🍃هر روز با طلوع خورشيد
بذر مهربانی را بی محابا و پیوسته
بر زمینِ دلهـا بپاشيد❤️

بی شک
جهانی پر از عشق و محبت
درو خواهید كرد👌

سلام روز جمعه تون بخیر😘