‏راننده تاکسی بی مقدمه گفت:کار خودشونه !
گفتم :چی کار خودشونه؟
گفت: نمیدونم ولی اونا که میدونن