با من بمان
و سایه‌ٔ مهر از سرم مگیر
من زنده‌ام
به مهرِ تو ای مهربانِ من...