‏داداشم داشت نماز میخوند از جلوش رد شدم گفت الله اکبر‌. وایسادم گفتم چی؟ یه راهنمایی بکن. گفت قخخخخخخخ الله اکبر قخخخخخخخخ الله اکبر. گفتم یه کم بیشتر راهنمایی کن. نمازشو قطع کرد و گفت کودن دارم میگم دیسکانکت شدم گم شو از جلو چشام emoji