چه فرقی میکند
من عاشق تو باشم
یا تو عاشق من...؟!
چه فرقی میکند رنگین کمان
از کدام سمت آسمان
آغاز می‌شود...؟